Vedtægter for Brandbjerg Klatreklub

Vedtægter for Brandbjerg Klatreklub, juni 2015
§ 1 Navn
Klubbens navn er Brandbjerg Klatreklub.

Stk. 2
Klubben er hjemmehørende i Vejle Kommune.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke klatre- og boulderaktiviteter under de bedst mulige betingelser, samt at formidle den sikkerhed og de færdigheder en sådan sport kræver.

§ 3 Medlemskab
Enhver der støtter klubbens formål, ønsker at deltage i dens aktiviteter og som vil indordne sig under klubbens regler kan være medlem af klubben, dog jf. stk. 1. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve klatring, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

Stk. 1
Personer under 18 år kan kun opnå medlemskab med tilladelse fra forældre eller værge. Dette gælder ligeledes ved deltagelse i klubbens arrangementer.

§ 4 Ansvar
Klubben påtager sig intet ansvar overfor dens medlemmer eller andre for følger af ulykker, som måtte finde sted under eller i forbindelse med klubbens aktiviteter og arrangementer. Ulykker, som kan henføres til Brandbjerg Klatreklubs manglende/dårlig vedligehold af materiel eller klubbens egen udførsel af sådanne, er dækket af forsikring hos DIF / Dansk Klatreforbund

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem meddelelse i klubbens kommunikationsmedie eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab og budget.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af regnskabskontrollant
8. Eventuelt
Forslag / punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør afstemningsmåden, stemmeafgivningen samt kommunikerer afstemningens resultater.

Stk. 4
Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kan beslutninger om vedtægtsændringer kun gyldigt vedtages, hvis mindst to tredjedele stemmer for ændringsforslaget på en generalforsamling.

Stk. 5
Alle klubbens aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som møder op på generalforsamlingen, kan stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan finde sted, dog begrænset til 2 fuldmagter pr. medlem der møder op.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse sker som til den ordinære generalforsamling.

§ 6 Klubbens ledelse
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger:
Bestyrelsen består af 3 – 5 personer. Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand samt kasserer.
– en revisor (regnskabskontrollant) (behøver ikke at have tilknytning til klubben)
Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Regnskabskontrollant er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

§7 Kontingent
Størrelsen af kontingentet vedtages på klubbens ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Første halvårs kontingent og helårskontingentet skal være betalt senest d. 1.1 og anden halvårskontingent betales senest 1/7. Kontingent refunderes ikke.

§8 Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren. Efter regnskabsårets udløb og inden generalforsamlingen afgives regnskabet til revision af de på generalforsamlingen valgte kontrollant. Regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§9 Opløsning
Klubben kan opløses, hvis det vedtages ved stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med max. 30 dages mellemrum. Ved klubbens opløsning tilfalder dens midler en beslægtet klub.